Sportief & Plezierig biljarten


Onze vereniging beschikt over 4 wedstrijdtafels en is aangesloten bij de KNBB waar leden deelnemen aan 
teamcompetities en persoonlijke kampioenschappen.


Hebt u belangstelling neem dan contact met ons op of bezoek ons verenigingsgebouw aan de 
Oude Espelerweg 2, 8303 HW Emmeloord, het v
oormalig K.I.-station. 

U bent van harte welkom.Agenda21
Mei 2022

65 jarig jubileum

BBQ - aanvang 14.00 uur

Onze vereniging is onderverdeeld in dag- en avondbiljart.

De "senioren" beoefenen in onderlinge competities de spelsoorten  libre, bandstoten en triatlon. Deze competities worden op donderdagavond vanaf 19.00 uur gespeeld. In december wordt de clubfinale gespeeld in de spelsoort libre. 
Een aantal leden neemt deel aan de persoonlijke kampioenschappen in KNBB verband. 
De recreanten spelen de onderlinge competities op maandagmiddag, dinsdagochtend, woensdagmiddag en donderdagmiddag.  
Onze locatie  is 's-middags geopend vanaf ca. 12:00 uur en  dinsdagochtend vanaf 8.30 uur. Voorafgaande aan de onderlinge wedstrijden bestaat de mogelijkheid "vrij" te biljarten.
Aan het einde van het jaar worden op de zogenaamde “snertdag” de clubfinale van de recreanten gespeeld. 
In teamverband deelgenomen aan de teamcompetitie van de KNBB van het district Zwolle e.o..
Op woensdagavond wordt vanaf 19.00 uur door een "vriendengroep" een onderlinge competitie verspeeld.
Maandagmiddag is er gelegenheid vanaf 16:00 uur om "vrij" biljart te spelen

Foto's

Siny Kamies winnares O.B.F.K. 1995

De biljartdames van het O.F.B.K.

"Open Dag" 2008 - Gerben Brouwer

"Open Dag" - 2008 Freek & Ineke v.d. Velde

Jeugdteam - 3 keer kampioen

C3 team - 1993


65 jaar Biljartvereniging THOLEN in vogelvlucht


Biljartvereniging Tholen is opgericht 19 december 1956 en heeft tot 1998 haar domicilie gehad in het voormalige Café Tholen aan het Veerplein in Emmeloord. In de beginperiode van haar bestaan kon slechts over één biljarttafel worden beschikt, na verloop van tijd werd een tweede biljarttafel geplaatst. Regelmatig werd tot in de late uurtjes gebiljart en dienden de leden enige tijd geduld te hebben voordat dat zij aan spelen toe kwamen. “Ome” Bart van der Weg was één van de voortrekker dat deze tijd op een plezierige wijze werd doorgebracht. Destijds gold de verplichting in verenigingstenue op de clubavonden te verschijnen en werd aan de hand van enkele door de vereniging opgestelde criteria bepaald of een gegadigde als lid werd toegelaten. Deze formele voorwaarden worden heden ten dage niet meer gehanteerd.

Piet en Irene van Beek, beiden lid en zeer betrokken bij de vereniging, beëindigden midden negentiger jaren de exploitatie Café Tholen en na verloop van tijd moest naar een andere locatie worden uitgekeken. Tijdelijk werd onderdak gevonden bij de Prinsenhof aan de Zuiderkade waar de vereniging twee biljarttafels aanschafte.
Vanaf het jaar 2000 werd aan de Oude Espelerweg een ruimte gevonden waar de biljartsport kon worden beoefent. Drie jaar later is op hetzelfde adres een door de leden ingerichte clublokaal vervaardigd waar momenteel op vier biljarttafels kan worden gespeeld. In het najaar van 2019 is een grote opknapbeurt onder aanvoering van Gerben Brouwer in gang gezet. Het schilderwerk en de vervanging van verlichting, plafond, scoreborden, meubilair zijn inmiddels gerealiseerd. Door de maatregelen i.v.m. COVID-19 trad een vertraging van de werkzaamheden op maar met de vervanging van de vloerbedekking en het periodieke onderhoud van de biljarttafels zal de klus binnenkort worden afgerond.

In haar 65-jarig bestaan werd door de leden van de vereniging in diverse spelsoorten deelgenomen aan de persoonlijke kampioenschappen van het District Zwolle e.o. Dit leverde een aanzienlijk aantal kampioenen op die daaropvolgend uitkwamen in de gewestelijke kampioenschappen Noord Nederland. Enkele leden, waaronder oud lid Jack Vermuë in de spelsoort driebanden, wisten zich als gewestelijk kampioen te plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap.
Ineke van der Velde behaalde een kampioenstitel op districtsniveau in de spelsoort libre. Zij is erelid en heeft een groot aantal jaren de functie van secretaris en penningmeester vervuld. Daarnaast heeft ze samen met echtgenoot Freek, al lid sinds 1972, veel vrijwilligerswerk verricht. Freek werd in maart 1979 districtskampioen 3e klasse bandstoten.
Dikwijls waren clubleden bij deze toernooien aanwezig als supporter. Eén af en toe twee keer per jaar neemt de vereniging de organisatie op zich van deze kampioenswedstrijden van het district of het gewest.

Door de vereniging wordt tevens deelgenomen aan de teamcompetitie van het district, daarbij zijn eveneens meerdere teams kampioen geworden. Het C3-team, spelsoort libre, is in 1993 en 1994 doorgedrongen tot de landsfinale waarin beide jaren een 2e plaats werd behaald. Het team bestond uit Bart van der Weg, Piet van Beek, Piet Leeuwenstein, Cees Bruul,  Henk de Lange en erelid Jan Doorten, al 49 jaar actief binnen de vereniging. 

B.V. Tholen is een baanbreker als het gaat om damesbiljarten. In de jaren zeventig werden dames in de biljartsport nog niet volledig geaccepteerd. Door de vereniging werd in de periode 1978 tot 2005 het “Jan Lageweg Toernooi”, later omgedoopt tot het Open Flevolands Biljart Kampioenschap, georganiseerd dat gedurende een aantal dagen werd gespeeld in Cafe Restaurant De Breehof in Marknesse. De intentie van het toernooi was de deelname van dames aan de biljartsport te bevorderen. Jan Lageweg, erevoorzitter van de KNBB, gaf aan het toernooi landelijke bekendheid, met als gevolg dat dames uit een groot deel van Nederland hieraan deelnamen. Het niveau van het spel van de dames ging omhoog in de loop der jaren. Naast een sportief gebeuren groeide het toernooi uit tot een reünie waar een gezellige en ontspannen sfeer heerste. In deze periode waren tien tot twaalf dames lid van B.V. Tholen.

Van de huidige leden bereikte Siny Kamies in haar debuutjaar 1994 een verrassende derde plaats in het daarop volgende jaar werd zij tot winnares  van het O.F.B.K uitgeroepen. Van de voormalige leden wisten onder andere Irene van Beek en Marga Heling de kampioenstitel in de wacht te slepen. 

Door leden van de vereniging, met name Gerben Brouwer, Cees Bruul en Jack Vermuë  werd deelgenomen aan het Friesche Ranking Toernooi. Dit evenement in de spelsoort driebanden werd gedurende het seizoen in diverse plaatsen, van de Waddeneilanden tot Emmeloord gespeeld. B.V. Tholen was meerdere jaren één van de organisatoren van dit jaarlijkse gebeuren waarop in een weekend 50 tot 75 deelnemers acte de présence gaven.

In de tachtig en negentiger jaren maakten een aantal jeugdleden deel uit van de vereniging. In teamverband werd deelgenomen aan competitiewedstrijden waarin kampioenstitels werden binnengehaald. Het team van leider Gerrit Steensma werd drie jaar achterelkaar districtskampioen. Op individueel niveau werden ook meerdere successen behaald. Door Peter Meijer werd het brons behaald op het Nederlands Kampioenschap en Johnny van Beek wist op 17-jarige leeftijd de Jan van Woerkomtrofee te winnen. De deelname aan dit jaarlijkse toernooi stond open voor biljartspelers uit de Noordoostpolder. Het toernooi werd tot 1978 onder de naam Polderkampioenschap gespeeld, de laatste editie hiervan leverde Freek v.d. Velde als winnaar op.

In mei 2004 traden, op initiatief van Lambert Buis, een aantal zogenaamde recreanten toe tot Biljartvereniging Tholen. Deze groep recreanten bestaat inmiddels uit ongeveer dertig leden. Onder aanvoering van Jan Riedstra wordt elke dinsdagochtend en ’s-middags op enkele dagen van de week de biljartsport beoefend. De winnaars van de onderlinge competities komen op de zogenaamde “Snertdag” naar voren. Vanuit deze groep neemt een team deel aan de competitie dagbiljart van het District Zwolle e.o., waar zij in het seizoen 2012-2013 als winnaar tevoorschijn kwamen.

In het begin van dit jaar is op initiatief van Peter Pals een “vriendengroep” uit Marknesse lid geworden die op woensdagavond, onder begeleiding van Gerben Brouwer, hun onderlinge competitie spelen. Gerben is vanaf 1990, lid van Biljartvereniging Tholen en heeft ruim 25 jaar de functie van voorzitter bekleed. Op de algemene ledenvergadering van 23 maart j.l. heeft hij te kennen gegeven zich niet weer herkiesbaar te stellen voor deze functie. Hij blijft zich inzetten voor de vereniging en zal ondermeer aan de vacature van algemeen bestuurslid invulling gaan geven.

De overige leden, de zogenaamde “Senioren” beoefenen de biljartsport op donderdagavond in de spelsoorten Libre en Bandstoten. Enige malen in het seizoen wordt het zogeheten “Triatlon” gespeeld, een combinatie van de spelsoorten Libre, Bandstoten en Driebanden. Aan het einde van het jaar wordt door een achttal deelnemers de van oudsher genoemde “Clubfinale” verspeeld.

Ondanks de maatregelen in verband met COVID-19 en de vergrijzing binnen de Biljartsport heeft het ledenaantal zich laatste jaren in positieve zin ontwikkeld. De vereniging bestaat momenteel uit vijfenvijftig leden. Zorgelijk is wel dat de interesse in de biljartsport bij de jeugd afneemt en het beperkte aantal dames die lid zijn van B.V. Tholen. Met name dames en jongeren die geïnteresseerd zijn in de biljartsport zijn daarom van harte welkom. 

Voor het financiële welzijn van de biljartvereniging hebben wij steun van enkele sponsoren. 


Onze biljartvereniging wil graag in contact komen met meer sponsoren, belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij één van de bestuursleden.


        De opbrengst van de gestempelde kassabonnen        Kledingsponsor         Deelname aan de Rabo ClubSupport 
                   in 2021 bedroeg ruim € 500,---   
                                                                                                   
opbrengst in 2021 ruim € 300,---Uitslagen


Het programma, de uitslagen en competitiestanden van de dagcompetitie recreanten, Tholen 1, (KNBB Zwolle e.o) kunt u hier vinden.

Voor de dagcompetitie spelen de recreanten in het seizoen 2019/2020 met één team. Het team bestaat uit de volgende spelers: S. van Dijk, J. Riedstra, H. Kanne, P. Koolhof, J. Heidemans, L. Takens, R. Dekkers en L.Bramer.


Recreanten Senioren Tournooien

Lid worden?


Als lid krijgt u de gelegenheid in teamverband in de KNBB-competitie te spelen. Ook individueel kunt u meedoen aan persoonlijke kampioenschappen. U bent van harte welkom om eens een kijkje bij ons te komen nemen en als u dat wilt een partijtje mee te spelen. Zo kunt u het beste aanvoelen of biljarten iets voor u is en of u dat bij onze vereniging zou willen doen.

Samenstelling van het bestuur
VoorzitterBen van de Vegt06-15473225
SecretarisLouis Bramer06-81178326
PenningmeesterFrank Roffel06-13704572
Algemeen lid

Gerben Brouwer

Het adres van BV Tholen


Oude Espelerweg 2 
8303 HW Emmeloord.
Tel. 06- 43798491 (bereikbaar tijdens spelmiddagen en - ochtend/avond.)

Biljartvereniging Tholen is een vereniging voor mannen en vrouwen die graag willen biljarten, recreatief en/of in wedstrijdverband. De vereniging bestaat uit twee afdelingen. De senioren vanaf 18 jaar die op de donderdagavond biljarten en de recreanten vanaf 55 jaar die op de maandagmiddag,  dinsdagmorgen en woensdagmiddag hun spel spelen.

De vereniging is opgericht op 19 december 1956 in het toenmalige beurscafé Tholen aan het Veerplein te Emmeloord. 

Jaarlijks worden er diverse toernooien georganiseerd, zoals district- en of regiofinales voor de KNBB en eventuele andere toernooien.

Contact


Onder andere op de volgende wijze kan contact worden opgenomen met biljartvereniging Tholen:

Links


Klik hier voor de uitslagen in de KNBB dagcompetitie van de recreanten.

Klik hier als u iets van onze biljartbond (KNBB Zwolle en Omstreken) wilt bekijken.

Historie


Biljartvereniging Tholen is 19 december 1956 opgericht in beurscafé Tholen aan het Veerplein te Emmeloord. De heer Tholen was toen de eigenaar van het beurscafé. Op 1 augustus 1957 zijn we aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Biljartbond ( KNBB).

Jarenlang heeft BV Tholen in het gelijknamige café gespeeld. Eerst op 1 biljart en later op 2 biljarts. De verschillende uitbaters van het café droegen de biljartvereniging een warm hart toe. In 1999 is daar een einde aangekomen. De naam café Tholen werd door een nieuwe uitbater veranderd en na een tijdje voelde de biljartvereniging er zich niet meer thuis. De biljartvereniging heeft toen 2 biljarts aangeschaft en is toen tijdelijk gehuisvest aan de Zuiderkade. De vereniging is toen op zoek gegaan naar een ander onderkomen, dat hebben we in augustus 2000 gevonden aan de Oude Espelerweg 2, het voormalig K.I. station. In augustus 2003 hebben we daar een eigen ruimte gekregen. Met eigen leden hebben we een biljartzaal gerealiseerd waarin sinds 2017 vier biljarts staan.

Jaarlijks worden er door de vereniging enkele biljarttoernooien georganiseerd, zoals district- en of regiofinale's voor de KNBB. In het verleden heeft de vereniging zich ingezet om het biljarten voor vrouwen te promoten. 27 Jaar hebben we het Jan Lagewegtoernooi, (het Open Flevoland BiljartKampioenschap voor vrouwen) georganiseerd.